MUNDO

Jak segregować?

SELEKTYWNA ZBIÓRKA

Właściciele nieruchomości powinni pamiętać, aby selektywną zbiórkę odpadów komunalnych prowadzić zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie otrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

Selektywna zbiórka polega na odpowiednim segregowaniu wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych.

Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu czarnych pojemnikach.

W selektywnej zbiórce należy wrzucać posegregowane odpady zgodnie z kolorystyką: niebieski, żółty, brązowy, czarny, zielony.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 listopada 2019 roku, z późniejszymi zmianami selektywnemu zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości podlegają następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 1. Papier i tektura;
 2. Metal;
 3. Tworzywa sztuczne;
 4. Szkło opakowaniowe
 5. Opakowania wielomateriałowe;
 6. Ulegające biodegradacji;
 7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe.

 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

NALEŻY WRZUCAĆ:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • puste opakowania po kosmetykach, chemii gospodarczej i środkach czystości
 • torebki i worki foliowe
 • plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, owocach)
 • plastikowe zakrętki
 • puszki po napojach, konserwach
 • metalowe kapsle i nakrętki, zaciski
 • kartony po sokach, napojach, mleku

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

 • tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego
 • mokrych folii, butelek i pojemników z zawartością
 • opakowań po olejach, smarach, płynach chłodniczych, nawozach,
 • tworzyw piankowych, styropianu
 • sprzętu AGD i RTV
 • zabawek

PAPIER

NALEŻY WRZUCAĆ:

 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy
 • książki z usuniętymi okładkami z tworzyw sztucznych
 • torebki i worki papierowe
 • papier pakowny
 • tekturę i kartony
 • ścinki drukarskie

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

 • papieru zabrudzonego, mokrego lub zatłuszczonego
 • papieru woskowego (katalogów, folderów reklamowych)
 • papieru połączonego z innymi materiałami (np. folią metalami)
 • opakowań z zawartością (np. żywnością, wapnem, cementem)
 • papieru termicznego
 • kalek technicznych i papieru przebitkowego (rachunki, faktury)
 • kartonów po sokach i innych napojach,
 • tapet
 • pieluch, podpasek i innych art. higienicznych
 • chusteczek i ręczników papierowych

SZKŁO

NALEŻY WRZUCAĆ

 • butelki po napojach
 • słoiki (bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek)
 • inne szkło opakowaniowe po żywności i kosmetykach 

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

 
 • opakowań po lekarstwach
 • szkła laboratoryjnego
 • termometrów, strzykawek
 • szyb samochodowych
 • szkła okularowego, szkła zbrojonego
 • szkła żaroodpornego
 • żarówek, świetlówek
 • lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych 
 • reflektorów
 • ekranów i lamp telewizyjnych
 • luster
 • ceramiki, porcelany, zniczy, kapsli, nakrętek
 • szkła gospodarczego (misek szklanych, talerzy, doniczek)

ODPADY BIODEGRADOWALNE

NALEŻY WRZUCAĆ:

 • resztki żywności (bez mięsa i kości)
 • przeterminowaną żywność
 • obierki owoców i warzyw
 • skorupki jaj
 • fusy po kawie i herbacie
 • skoszoną trawę, liście
 • drobne gałęzie
 • trociny

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

 • piasku, kamieni
 • odpadów z tworzyw sztucznych
 • worków foliowych
 • przedmiotów metalowych
 • elementów szklanych
 • resztek jedzenia w płynie
 • odchodów zwierzęcych, piasku dla kota,
 • popiołu z kominka lub pieca 

ODPADY ZMIESZANE

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

 • odpady kuchenne nieulegające rozkładowi
 • zużyte obuwie  
 • wykorzystane środku higieny osobistej
 • papier z folią zabrudzoną tłuszczem
 • zimny popiół
 • styropian opakowaniowy
 • tekstylia i odzież

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

 • odpadów podlegających segregacji (szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali)
 • odpadów wielkogabarytowych 
 • odpadów niebezpiecznych
 • styropianu budowlanego
 • materiałów budowlanych

 

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Odbiór odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałej i mieszkalnej w gminie miejskiej Lubin odbywa się raz w tygodniu wg harmonogramu. Odpady należy wystawić w pobliżu miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów komunalnych, nie wcześniej niż w dniu poprzedzającym dzień odbioru. Mieszkańcy mogą je również oddać we własnym zakresie do PSZOK.

ODPADY BUDOWLANE 

 • Odpady budowlane i rozbiórkowe wytwarzane podczas remontów wykonywanych we własnym zakresie, powinny rownież zostać oddane do PSZOK we własnym zakresie. 
 • UWAGA: odpady poremontowe nie są odpadami wielkogabarytowymi.